pravidla nabízení zboží na Aukru

1.             obecná ustanovení

1.1               Komu jsou určena Pravidla nabízení zboží prodávajícím?

1.1.1                 „Pravidla nabízení zboží na Aukru“ jsou určena všem Prodávajícím bez ohledu na to, zda prodávají jako nepodnikatelé, nebo prodávají Zboží jako podnikatelé. Pro Prodávající – podnikatele však platí navíc i zvláštní pravidla uvedená v čl. 3 a 4.

1.2               Výklad pojmů

1.2.1                 V těchto Pravidlech se užívají pojmy definované v čl. 1.1 Obchodních podmínek. Pro větší přehlednost těchto Pravidel jsou níže uvedeny vedle definicí nových pojmů i zopakovány i nejčastější pojmy definované v Obchodních podmínkách:

1.2.2                 Kupující – spotřebitel – Kupující, který není podnikatelem a nejedná jako podnikatel (který dle § 419 NOZ uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání);

1.2.3                 NOZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

1.2.4                 Obchodní podmínky – Obchodní podmínky provozu a užívání systému Aukro;

1.2.5                 Pravidla – tato příloha Obchodních podmínek, označená jako „Pravidla nabízení Zboží na Aukru“;

1.2.6                 Prodávající – podnikatel – fyzická nebo právnická osoba, která naplňuje podmínky a ustanovení § 420 a 421 NOZ (blíže vysvětleno v článku 1.4 Pravidel);

1.2.7                 Provozovatel – provozovatel Systému Aukro, společnost AUKRO s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO 053 60 722, DIČ CZ05360722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 94903;

1.2.8                 Zvýrazňovací nástroj – služba Provozovatele umožňující Prodávajícím umístit jejich Nabídku na hlavní stranu internetových stránek Systému Aukro, popř. na hlavní stranu příslušné kategorie, a to za podmínek uvedených v čl. 2.5 Pravidel.

1.3               Co musí všichni prodávající dodržet při vystavení zboží?

1.3.1                 Aukro si přeje, aby bylo nakupování v Systému Aukro co nejpříjemnější, zároveň chce poskytnout Kupujícím i Prodávajícím co největší míru jistoty a ochrany. Za tímto účelem stanovil Provozovatel základní pravidla a zásady, které by měli všichni Prodávající dodržovat při vystavení Zboží. Jsou to následující pravidla a zásady, které jsou popsány dále v čl. 2 Pravidel:

 a)     Respektování pravidel čl. 3 Obchodních podmínek

 b)     Respektovat Seznam zakázaných předmětů

 c)     Jak vystavit Zboží?

 d)     Volba kategorie Zboží

 e)     Co všechno musí mít popis Zboží?

 f)     Pravidla pro vystavení Zboží na hlavní stránky

 g)      Pravidla pro korektury popisu Zboží a blokování návrhů Prodávajícím

 h)     Zrušení Nabídky Prodávajícím

 i)     Ochrana práv duševního vlastnictví

1.4               Jaké další povinnosti platí pro prodávající – podnikatelE?

1.4.1                 Podnikatelem je každý, kdo naplňuje podmínky ustanovení § 420 a 421 NOZ. Za podnikatele se považuje také osoba, která prodává soustavně a za účelem dosažení zisku, i když nemá živnostenské oprávnění. Uživatel, který ve větším množství prodává nové Zboží (např. v různých velikostech, barvách), pravděpodobně naplňujete znaky podnikání – nemá-li takový Uživatel dosud živnostenské oprávnění, měl by si ověřit u příslušného živnostenského úřadu, zda nenaplňuje znaky podnikatele.

1.4.2                 Podnikatelé mají zvláštní povinnosti při prodeje Zboží nepodnikatelům – spotřebitelům. Jedná se zejména o rozsáhlé informační povinnosti, povinnosti týkající se obsahu uzavíraných smluv, poučovací povinnost o možnosti odstoupení od kupní smlouvy a některých dalších.

1.4.3                 Provozovatel Systému Aukro se snaží Prodávajícím pomoci a proto v čl. 3 Pravidel uvádí základní informace o některých povinnostech Prodávajících – podnikatelů vůči Kupujícím.

2.             Obecné zásady nabízení zboží

2.1               REspektování pravidel čl. 3 obchodních podmínek

2.1.1                 Pravidla v čl. 3 Obchodních podmínek jsou nastavena tak, aby bylo uzavírání kupních smluv co nejjednodušší. Prodávající proto nejsou oprávněni měnit podmínky jednotlivých druhů Nabídek uvedené v čl. 3 Obchodních podmínek.

2.2               Jak vystavit zboží?

2.2.1                 Prodávající vystavuje Zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést: popis Zboží, začátek Nabídky, dobu trvání Nabídky, stav Zboží (zda je nové či použité), dobu dodání, počet kusů, počáteční (vyvolávací) cenu, popř. též cenu Kup Teď a preferované platební a dodací podmínky, konečnou výši nákladů souvisejících s doručením Zboží a případné záruky poskytované Prodávajícím.

2.2.2                 Vystavuje-li Prodávající - podnikatel Zboží, k němuž v okamžiku uzavření kupní smlouvy nemá vlastnické právo a teprve je sám objednává a zajišťuje jeho odeslání dodavatelem přímo Kupujícímu, je povinen o tom informovat Kupujícího způsobem uvedeným v těchto Pravidlech, zejména v čl. 4.  

2.2.3                 Vystavuje-li Prodávající Zboží z kategorie „Oblečení, obuv, doplňky“, je povinen v popisu Zboží správně vyplnit zvláštní kolonku „Značka“, ve které jsou předvolené nejrozšířenější značky (ochranné známky) v této kategorii. Neobsahuje-li předvolba formuláře značku, kterou právě Prodávající vystavuje, zvolí označení „jiná značka“. Tento způsob zpřesnění popisu Zboží se uplatňuje ve vybraných kategoriích, jejichž výběr provádí Provozovatel.

 

2.2.4                 Veškeré Prodávajícím uváděné ceny jsou cenami včetně DPH.

2.2.5                 Prodávající je oprávněn navyšovat konečnou kupní cenu pouze o náklady související s doručením Zboží, a to v přiměřené výši odpovídající ceníku příslušného přepravce. Prodávající nesmí navyšovat konečnou kupní cenu pro Kupujícího o další poplatky (např. provize Provozovatele, poplatky za vložení Nabídky apod.).

2.2.6                 V Nabídkách s větším množstvím předmětů s volbou Kup teď je Prodávající oprávněn dát Kupujícímu na výběr z různých barev nebo grafického designu Zboží. Během trvání Nabídky je Prodávající povinen zaručit Kupujícímu dostupnost zvolené barvy či grafického designu. Nabízené Zboží musí být jasně popsáno.

2.3               Volba kategorie zboží

2.3.1                 Zboží je třeba umístit v kategorii, která mu nejlépe odpovídá. Prodávající je povinen umísťovat podobné předměty do stejné kategorie. Provozovatel si vyhrazuje právo přemístit Nabídku do odpovídající kategorie nebo ji odstranit. Nabídky, ve kterých Prodávající nabízí:

 a)     automobil, motocykl nebo dopravní prostředek kategorie veterán, musí být vždy umístěna v odpovídající podkategorii hlavní kategorie "Auto Moto",

 b)     nemovitosti, musí být vždy umístěna v odpovídající podkategorii hlavní kategorie "Nemovitosti".

 c)     Prodávající je oprávněn vystavit maximálně 4 identické Nabídky v jedné kategorii.

2.4               Popis zboží

2.4.1                 V případě, že předmětem je nabídka Zboží, je Prodávající povinen uvést úplný a přesný popis vystaveného Zboží. Popis Zboží musí být vždy uveden v českém jazyce, přičemž k němu lze připojit rovněž popis v jiném jazyce. Prodávající je oprávněn k popisu Zboží připojit fotografii Zboží, odpovídající skutečnému stavu Zboží v době jeho vystavení. Vystaví-li Prodávající k prodeji více kusů téhož Zboží ve smyslu čl. 3.5 Obchodních podmínek (Nabídka s větším množstvím předmětů s volbou Kup Teď), musí připojená fotografie zobrazovat alespoň jeden z nabízených kusů. V případě podezření, že připojená fotografie nezobrazuje Zboží odpovídající Nabídce, je Provozovatel oprávněno vyžádat si od Prodávajícího další fotografie vystaveného Zboží, případně jiné dokumenty. Nevyhoví-li Prodávající požadavku Provozovatele na doložení dalších fotografií Zboží, je Provozovatel oprávněn odstranit předmětnou Nabídku ze Systému Aukro. Uživatel musí mít při vystavování Zboží vždy na paměti i riziko zásahu do práv třetích osob, zejména čl. 2.8.3 a 2.8.5 těchto Pravidel.

2.4.2                 Prodávající je povinen uvést v popisu Zboží jakékoliv vady, včetně poškození obalu. Neučiní-li tak, odpovídá Prodávající Kupujícímu za vady a nese rovněž náklady, které vznikly Kupujícímu v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady Zboží (náklady na vrácení vadného Zboží Prodávajícímu, náklady znaleckého posudku, náklady právního zastoupení apod.).

2.4.3                 V případě vad Zboží, které je činí neupotřebitelným, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy. Stejně tak má kupující právo odstoupit od smlouvy, jestliže Prodávající v popisu uvedl, že Zboží má určité vlastnosti, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

2.4.4                 Popis Zboží se smí týkat pouze Zboží umístěného do Nabídky. Popisu Zboží nesmí být využíváno ke komunikaci mezi Uživateli, ani jako inzerce či reklama na Zboží a služby nabízené mimo Systém Aukro.

2.5               Pravidla pro umístění nabídky na hlavní stranu popř. hlavní stranu kategorie

2.5.1                 Za účelem zviditelnění Nabídky je Prodávající oprávněn umístit ji na hlavní stranu (tj. do sekce Hlavní strana, ze které se vybrané nabídky zobrazují přímo na úvodní stránce www.aukro.cz) nebo na hlavní stranu kategorie (tj. na stránku obsahující Zboží nabízené ve stejné kategorii, na které se zobrazují Nabídky sestupně vždy podle času, který zbývá do jejich konce). Provozovatel si v souladu s Programem pro ochranu práv (čl. 1.4 Obchodních podmínek) vyhrazuje právo dodatečně stanovit podmínky pro vystavování Zboží určitých obchodních značek, které se Uživatelé zavazují respektovat.

2.5.2                 Umístění nabídky na hlavní stranu popř. na hlavní stranu kategorie je placená služba Provozovatele, která je zpoplatněna způsobem uvedeným v Provizních podmínkách.

2.5.3                 Použití Zvýrazňovacího nástroje je možné pouze u Nabídek obsahujících fotografii Zboží, splňující podmínky dle čl. 2.4.1 Pravidel, a zachycující věrně nabízené Zboží za dostatečných světelných podmínek a v dostatečné kvalitě, srovnatelné s jinými fotografiemi umístěnými na hlavní stránku Systému Aukro.

2.5.4                 Prodávající není oprávněn při vložení Nabídky do Systému Aukro využít Zvýrazňovacích nástrojů v případech, kdy je jejím předmětem:

 a)     Automobily

 b)     Motocykly

 c)     Nemovitosti

 d)     Erotika

 e)     Ostatní › Zvláštnosti

 f)      Ostatní › Ostatní

 g)     Sběratelství › Vojenské › Německo 1933-1945

 h)     Sběratelství › Vojenské › Zbraně

2.5.5                 Využití Zvýrazňovacích nástrojů v případech uvedených výše v čl. 2.5.4 Pravidel Systém Aukro Prodávajícímu neumožní. Provozovatel si vyhrazuje právo rozšířit tato omezení na další případy či kategorie. Nabídky, které neobsahují fotografii splňující podmínky dle čl. 2.5.3, nebo které obsahují fotografii jinak nevhodnou, je Provozovatel oprávněn z hlavní stránky odstranit. V takovém případě je Provozovatel povinen informovat Uživatele o důvodech odstranění.

2.5.6                 Neumožní-li Provozovatel Prodávajícímu využití Zvýrazňovacích nástrojů, nevzniká mu nárok na uhrazení poplatku za jejich užití. V případě odstranění nabídky z hlavní stránky dle čl. 2.5.5 Provozovatel vrátí Uživateli uhrazený poplatek za užití Zvýrazňovacího nástroje.

2.6               Korektura popisu zboží, Blokování vybraných návrhů

2.6.1                 Prodávající bere na vědomí, že změny a korektury popisu Zboží provedené po zahájení Nabídky mohou za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách opravňovat Kupujícího odvolat příhoz, resp. odstoupit od kupní smlouvy uzavřené pomocí Kup Teď.

2.6.2                 Prodávající má právo zařadit vybrané Kupující na tzv. černou listinu, např. z důvodu jejich nedůvěryhodnosti. Tito Kupující nejsou oprávněni činit návrhy (příhozy) nebo oznamovat přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy, přičemž Systém Aukro na návrhy či oznámení Kupujících zařazených na černé listině nebude brát zřetel – takové návrhy či oznámení se považují za nenapsané. Zařadí-li Prodávající vybrané Kupující na černou listinu, považuje se toto za modifikaci podmínek veřejné soutěže popř. podmínku návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.7               Zrušení nabídky prodávajícím, zrušení jednotlivé nabídky či oznámení

2.7.1                 V případě, že dojde ke skutečnosti, která zakládá následnou nemožnost plnění (zejména zničení či krádež věci), má Prodávající nárok na zrušení celé Nabídky. V pochybnostech je však povinen takovou skutečnost prokázat.

2.7.2                 V případě Aukční nabídky může Prodávající na žádost Kupujícího po dobu aukce zrušit příhoz (návrh na uzavření kupní smlouvy) Kupujícího.

2.7.3                 Příhoz Kupujícího nebo jeho oznámení o přijetí návrhu je možné zrušit též v případech, kdy

 a)     není možné ověřit identitu Kupujícího nebo neodpovídají jeho údaje skutečnosti (neplatné telefonní číslo, stará či fiktivní adresa);

 b)     dojde ke zničení nebo poškození Zboží (živelná událost, cizí zavinění, krádež);

 c)     vyjde v průběhu trvání Nabídky najevo skutečnost, která značně snižuje právní jistotu Prodávajícího a důvěryhodnost Kupujícího (např. trestný čin, zahájení insolvenčního řízení, prohlášení konkursu na fyzickou či právnickou osobu nebo zamítnutí konkursu pro nedostatek majetku, vstup do likvidace u právnických osob, varování Systému Aukro či jednotlivých Uživatelů na neserióznost Kupujícího).

2.7.4                 V případě sporu je Prodávající povinen zrušení příhozu nebo oznámení o přijetí návrhu odůvodnit a důvody prokázat.

2.7.5                 V nabídkách typu Kup Teď nelze jednotlivá oznámení o přijetí návrhu kupní smlouvy v průběhu trvání nabídky rušit.

2.8               Práva duševního vlastnictví

2.8.1                 Prodávající, který nabízí software, je odpovědný za porušení platných právních předpisů a licenčních ujednání, která se k software vztahují. Popis Zboží musí mj. obsahovat informaci, zda software je prodáván s počítačem nebo jeho součástí (dle licenčních podmínek).

2.8.2                 Provozovatel je oprávněn v případě prodeje software nebo jiných autorských děl (zejm. díla audiovizuální – hudební nosiče, filmy) vyžádat si u Prodávajícího kopii dokladu o jeho původu. Za doklad o původu jsou považovány např. fotografie vnitřního štítku Zboží, dodací list, faktura, kupní nebo licenční smlouva. Doklad o původu musí být čitelný, musí obsahovat údaj o názvu dodavatele (včetně identifikačního čísla dodavatele), datum nákupu a položku Zboží. Prodávající je oprávněn odstranit údaj o ceně, za kterou Zboží nabyl. Nedodá-li Prodávající kopii dokladu o původu, popř. nedoplní-li Provozovateli na jeho žádost informace, je Provozovatel oprávněn konkrétní Nabídku odstranit.

2.8.3                 Připojuje-li Prodávající v rámci vystavení Zboží k jeho popisu i fotografie, upozorňuje tímto Provozovatel na to, že fotografie, reklamní slogany a jiné texty, které jsou v prostředí internetu nebo i jinak běžně dostupné, mohou podléhat autorskoprávní a jiné ochraně a Prodávající se může jejich umístěním v rámci popisu Zboží dopustit zásahu do práv třetí osoby. Prodávající je povinen při vkládání jakýchkoliv fotografií či textů nebo jejich úprav prováděných v rámci popisu Zboží zajistit souhlas osoby, která je autorem, nabyvatelem nebo vlastníkem práv.

2.8.4                 Uživatelé rovněž nejsou oprávněni při popisu Zboží parazitovat na pověsti třetích osob a uvádět spojení se zavedenými značkami či ochrannými známkami (např. užívat slovní spojení „hodinky ve stylu XY“, „design XXX“).

2.8.5                 Je také zakázáno nabízet další zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, šíření nelegálních rozmnoženin autorských děl, nabídka zboží určeného k obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv aj.).

2.8.6                 Porušením práva duševního vlastnictví se rovněž rozumí jednání, kdy jsou dovezeny, vyvezeny nebo uvedeny do oběhu výrobky nebo služby neoprávněně označované ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo známkou snadno s ní zaměnitelnou, či klamavě označené výrobky nebo služby, vyvoláno nebezpečí záměny nebo parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele.

2.8.7                 Výše uvedeným jednáním může docházet k porušování platných zákonných předpisů, kdy následně může být takové jednání trestně postižitelné.

2.8.8                 Provozovatel nenese odpovědnost za obsah popisu Zboží. Provozovatel si však vyhrazuje právo odstranit či změnit popis Zboží (např. odstranit fotografii), dozví-li se o prokazatelném porušení autorských práv či práv průmyslových (zejm. k ochranným známkám) ze strany Prodávajícího.

2.9               Zakázané jednání

2.9.1                 Název Nabídky ani popis Zboží nesmí obsahovat návrh k prodeji Zboží mimo Systém Aukro nebo návrh na koupi nebo výměnu Zboží, zejména nesmí obsahovat www odkazy na stránky e-shopů a jiných subjektů, jejichž prostřednictvím lze nakoupit Zboží, ani reference na takové stránky.

2.9.2                 Nabídky, u kterých Prodávající dává na výběr ze seznamu předmětů (včetně Zboží různé velikosti či rozměrů), jsou zakázány. Prodávající však je oprávněn nabízet Zboží za podmínek uvedených v článku 2.2.6 Pravidel.

2.9.3                 Název Nabídky ani popis Zboží nesmí obsahovat žádná klíčová slova použitá za účelem manipulace výsledků vyhledávání.

2.9.4                 Elementy HTML, JavaScriptu, Javy a dalších programovacích jazyků nemohou být použity pro:

 a)     automatické přesměrování na jinou stránku (platí i pro stránky v rámci Systému Aukro) při otevření stránky s popisem Zboží,

 b)     automatické otevření nových oken prohlížeče (tzv. pop-up),

 c)     automatické otevření dialogových oken (mimo jiné pomocí metody alert, cofirm, prompt) při otevření stránky s popisem předmětu nebo při pokusu o její opuštění,

 d)     načítání a vkládání stránek (mimo jiné pomocí IFRAME, OBJECT) s popisy jiných nabídek, výpisy nabídek (včetně stránek "Informace od prodejce") nebo jiných vnějších nabídek souvisejících s vystaveným předmětem,

 e)     přemístění, blokování, ukrývání nebo kopírování stálých elementů stránky s popisem předmětu (včetně např. oken sloužících pro vkládání Nabídky),

 f)      jakékoliv ovlivňování procesu vkládání Nabídek,

 g)     načítání nebo generování souborů „cookies“

3.             Zvláštní povinnosti pro prodávající – podnikatele

3.1               Výklad článku 3 Pravidel

3.1.1                 Prodávající - podnikatelé mají při prodeji Zboží vůči Kupujícím - spotřebitelům řadu povinností, zejména rozsáhlou informační povinnost, poučovací povinnost o právu na odstoupení i bez udání důvodu, a rovněž odpovědnost za vady prodaného Zboží. Tyto povinnosti se dále rozšířily po nabytí účinnosti NOZ.

3.1.2                 Provozovatel má zájem, aby Prodávající - podnikatelé plnili vůči Kupujícím všechny své zákonné povinnosti a proto v článku 3 uvádí dodatečné povinnosti, které se vztahují pouze na ně (tj. nevztahují se na Prodávající, kteří nejsou podnikateli). Níže uvedené povinnosti dle čl. 3.2 - 3.4 jsou pouze vybranými povinnostmi, které vyplývají z právních předpisů, zejména z NOZ. Prodávající - podnikatelé jsou povinni sledovat aktuální znění i výklad právních předpisů a dbát na jejich dodržování; Provozovatel neodpovídá za porušení zákonných povinností Prodávajícími ani za úplnost informací uvedených dále v těchto Pravidlech.

3.1.3                 Na Prodávající - podnikatele se však vedle tohoto článku 3 vztahují zároveň i zásady a pravidla uvedená shora v čl. 2 těchto Pravidel.

 

3.2                Povinnost informovat spotřebitele před uzavřením smlouvy

3.2.1                 Prodávající - podnikatelé jsou povinni zveřejnit nejlépe na stránce „Informace od prodejce“ údaje dle § 1811 NOZ a § 1820 NOZ, zejména:

 a)     své identifikační údaje (název, sídlo popř. místo podnikání, identifikační číslo a údaj o zápisu ve veřejném rejstříku) včetně aktuálních kontaktních údajů (telefon, e-mail);

 b)     náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby (např. užívá-li Prodávající - podnikatel telefonní čísla účtovaná zvláštním tarifem);

 c)     informaci o tom, jakým způsobem vyřizuje stížnosti Kupujících včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru (zejména připadá v úvahu Česká obchodní inspekce, viz poučení uvedené v čl. 1.3.3 Obchodních podmínek),

 d)     zákonem stanovené informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dle § 14 a násl. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 e)     informace a podmínky dle čl. 4 Pravidel, pokud Prodávající vystavuje Zboží, k němuž v okamžiku vystavení nemá vlastnické právo (čl. 4.1.1).

3.2.2                 Prodávající - podnikatelé jsou dále povinni zveřejnit v rámci popisu Zboží vedle údajů uvedených v čl. 2 těchto Pravidel (zejména označení Zboží, cenu včetně všech daní a poplatků, náklady na dopravu, způsob platby a způsob dodání) také informace dle § 1811 NOZ, § 1820 až 1835 NOZ, zejména:

 a)     údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování práv Kupujícím – spotřebitelem (viz čl. 3.4 těchto Pravidel),

 b)     údaje o funkčnosti;

 c)     údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření;

 d)     údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou Prodávajícímu -podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy (např. údaje o minimální konfiguraci počítače nutné pro instalaci a řádnou funkčnost prodávané aplikace);

 e)     poučení o možnosti odstoupit od kupní smlouvy i bez udání důvodu, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy (viz níže čl. 3.3 těchto Pravidel)

3.2.3                 Prodávající není povinen zvlášť uvádět ty informace, které vyplývají již z povahy Systému Aukro (např. doba, po kterou je Nabídka platná).

3.3               Poučení o právu Kupujícího na odstoupení od smlouvy i bez udání důvodu

3.3.1                 Kupující - spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží; přesný počátek běhu této lhůty 14 dní je upraven v § 1829 NOZ. Nebyl-li Kupující - spotřebitel poučen o tomto svém právu, může od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne převzetí Zboží.

3.3.2                 Vedle práva odstoupit má Kupující - spotřebitel dle § 1832 NOZ nárok na vrácení peněžních prostředků včetně nákladů na dodání Zboží, které na základě kupní smlouvy převzal (pokud nebyla doprava zdarma).

3.3.3                 Prodávající - podnikatel je povinen poučit Kupujícího - spotřebitele o těchto právech ještě před uzavřením kupní smlouvy a zároveň toto uvést i ve smlouvě samotné. Prodávající - podnikatel by proto měl údaj o právu odstoupit od kupní smlouvy uvést vždy přímo v každé Nabídce v rámci popisu Zboží. K poučení je vhodné využít text vzorového poučení, který je přílohou nařízení vlády č. 363/2013 Sb.. Tento text je však Prodávající - podnikatel povinen vyplnit.

3.3.4                 Vedle poučení je Prodávající - podnikatel povinen poskytnout Kupujícímu – spotřebiteli také formulář pro odstoupení od kupní smlouvy; také vzorový formulář je přílohou nařízení vlády č. 363/2013 Sb. Tento formulář může být poskytnut např. v písemné podobě a vložen do balíku, v němž je Zboží doručeno Kupujícímu.

3.4               Práva z vadného plnění a ze Záruky

3.4.1                 O právech Kupujícího v případě vad Zboží je Prodávající - podnikatel povinen informovat Kupujícího -spotřebitele ještě před uzavřením kupní smlouvy. Pro vztah mezi Prodávajícím - podnikatelem a Kupujícím - spotřebitelem se užijí také příslušná ustanovení NOZ o prodeji Zboží v obchodě (§ 2158 a násl. NOZ).

3.4.2                 Okolnosti, kdy se Zboží považuje za vadné, jsou uvedeny v § 2161 NOZ. Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (§ 2165 NOZ). Toto pravidlo se nepoužije ve vybraných případech, které jsou uvedeny v § 2167 NOZ.

3.4.3                 Je-li na prodávaném Zboží, na jejím obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze Zboží užít, má se za to, že byla na tuto dobu poskytnuta záruka za jakost.

3.4.4                 Je-li to potřebné, Prodávající - podnikatel by měl vysvětlit srozumitelným způsobem Kupujícímu -spotřebiteli obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání odpovědnosti za vady i způsob, jakým lze uplatnit práva z odpovědnosti za vady. Není zatím jasné, jaký bude v budoucnu výklad této povinnosti Prodávajících - podnikatelů dle § 2166 NOZ (například v kterých případech to je „potřebné“), proto Provozovatel doporučuje, aby Prodávající - podnikatelé přiložili k dodávanému Zboží stručnou a srozumitelnou informaci ohledně odpovědnosti za vady, ledaže už takovou informaci podává přímo výrobce Zboží např. jako součást záručního listu, návodu nebo jiné uživatelské dokumentace

3.4.5                 Shora uvedené povinnosti Prodávajících - podnikatelů vztahující se k právům Kupujících - spotřebitelů z vadného plnění nejsou zdaleka vyčerpávající. Provozovatel Systému Aukro proto Prodávajícím -podnikatelům doporučuje, aby si příslušné právní předpisy podrobně nastudovali.

4.             Zboží zasílané třetí osobou

4.1               Informační povinnost Prodávajícího - podnikatele

4.1.1                 Pouze Prodávající - podnikatel je oprávněn vystavovat Zboží, k němuž v okamžiku vystavení nemá vlastnické právo. Na prodej a nabízení takového Zboží se vedle tohoto článku 4 vztahují rovněž zásady a pravidla uvedená v čl. 2 a 3 těchto Pravidel.

4.1.2                 Nedisponuje-li Prodávající Zbožím, které vystavuje, je povinen to uvést v elektronickém prodejním formuláři, a uvést tam vedle informací dle čl. 3 zejména:

 a)     výslovné upozornění na skutečnost, že Zboží bude odesláno ze zahraničí, včetně státu, z něhož je odesláno;

 b)     výslovné upozornění, že může dojít k proclení Zboží a vyměření DPH;

 c)     výslovné upozornění, že může dojít k zadržení zásilky celními orgány;

 d)     přesný obsah balení (zejména uvést, co kromě samotného Zboží bude balení obsahovat, např. záruční list, informace o délce záruky, návod atd.)